23.09.2015 11:38

Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

Představenstvo

Družstva nájemníků domu Jahodová 2888

IČ: 25739000, se sídlem Praha 10, Jahodová 2888

zapsaného v OR vedeném MS Praha, oddíl Dr, vložka 4470 (dále jen „družstvo“)

 

svolává tímto

 

ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA,

která se koná dne 12.10.2015 od 18,00 hod.

v jídelně ZŠ Jahodová na adrese Jahodová 44/2800, Praha 10

Program:         

 

1)  Rozhodnutí o změně obchodní firmy z „Družstvo nájemníků domu Jahodová 2888“  na „Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888“;

2) Rozhodnutí o změně způsobu jednání za družstvo – navrhuje se, aby se původní způsob jednání v plném rozsahu nahradil takto: „Za bytové družstvo jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda nebo místopředseda samostatně. K písemnému  právnímu jednání představenstva za družstvo se však vyžaduje vždy jednání buď předsedy a místopředsedy společně nebo předsedy a člena představenstva společně nebo místopředsedy a člena představenstva společně“;

3) Rozhodnutí o změně resp. doplnění předmětu činnosti a uvedení do souladu s platnou právní úpravou – navrhuje se, aby se původní předmět činnosti družstva nahradil a nově zněl takto:

- zajišťování bytových potřeb členů družstva

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

s tím, že v rámci předmětu činnosti družstvo vykonává činnosti vlastníka a pronajímatele, zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy bytového domu a pozemku ve vlastnictví družstva, zajišťuje základní služby spojené s bydlením a užíváním bytů a nebytových prostor, hospodaří s majetkem družstva, to vše v souladu s právními předpisy a stanovami a dále s tím, že spolu s uvedenou činností může družstvo zajišťovat správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob nebo správu domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek dle smlouvy o správě nemovitostí a za podmínek dle platných předpisů. 

4) Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále   jen  „ZOK“) dle § 777 odstavce 5) ZOK jako celku a s tím související rozhodnutí o změně  stanov ve formě nahrazení původních stanov přijetím nového úplného znění stanov;

 

Přílohou č. 1 této pozvánky je finální návrh nového úplného znění stanov, o jehož přijetí se bude rozhodovat.  Uvedený finální návrh stanov je spolu s pozvánkou uveřejněn na webových stránkách družstva www.jahodova.cz.  a rovněž je ve vytištěné podobě k vyzvednutí u předsedy představenstva.

Vzhledem k důležitosti záležitostí určených k projednání žádáme všechny členy družstva o účast, popř. o udělení plné moci k zastupování na uvedené členské schůzi.

 

Za představenstvo družstva :

 

 

      Petr Pína                                                                                       Zdeněk Svatoň

předseda družstva                                                                         místopředseda družstva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka ke stažení zde:

Návrh stanov ke stažení zde:


Vzor plné moci ke stažení zde:

 

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500